Хүүхдийн эрхийн хамгаалалтын тулгамдсан зарим асуудал

Н.Идэр

Хүүхдийн эрхийн хамгаалалтын тулгамдсан зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улс ардчилсан шинэ тогтолцоонд шилжин орсны баталгаа нь анхны ардчилсан Үндсэн хуультай болсон явдал юм.. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуулийг тайлбарлах, нийгмийн бүхий л давхрага олон нийтэд сурталчлах, ойлгуулан ухааруулах ажлыг боломжтой бүх хэлбэрээр зохион байгуулж, төр олон нийтийн байгууллага, эрдэмтэд мэргэжлийн хүмүүс ихээхэн ажлыг хийж байна.
# хүүхдийн эрх# эрх зүй