Хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны онол практикийн асуудал

А.Буянбаатар

Хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны онол практикийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Судалгаа шинжилгээний бүтээл зэргээс харахад Эрүүгийн хэргийн талаарх ыгүүхийн шийтгэх тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт тэр дотороо хорих ял оногдуулсан шүүхийн тогтоол гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулж буй журмыг практик ажилтнуудаас нэг мөр ойлгох, ял эдлүүлэх дэглэмийн онцлог, түүний хүмүүжлийн ач холбогдол, хууль зүйн ухамсарлуулалтын түвшин ямар хэмжээнд байгааг авч үзэхийг зорилоо.
# эрх зүй# хууль# шүүх