Гадаадын зарим орны өршөөл үзүүлэх хэлбэр онцлогийг, монгол улс дахь өршөөл үзүүлж буй

Ц.Баянзул

Гадаадын зарим орны өршөөл үзүүлэх хэлбэр онцлогийг, монгол улс дахь өршөөл үзүүлж буй

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүйн энэрэнгүй ёсны зарчмын нэг илрэл нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг хуульд заасан журмын дагуу эрүүгийн хариуцлага , ялаас чөлөөлөх асуудал ба энэ талаар эрүүгийн хуульд урьдчлан хуульчилсан байдаг нь Эрүүгийн эрх зүйн хууль ёсны зарчим, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын гэмт хэрэгтнийг хүмүүжүүлэх, гэм буруутай этгээдэд болон бусад этгээдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчлан сэргийлэх зорилгоос урган гарна.
# хууль# эрх зүй