Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл журмыг боловсронгуй болгох

Н.Энхболд

Эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл журмыг боловсронгуй болгох

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн үзэл санаа, зүйл, заалт нэг бүрийг нэг мөр ойлгож зөв хэрэгжүүлэх талаар төр, засаг, хууль, хяналтын байгууллагуудаас онцгой анхаарал тавьж хуулийн байгууллагуудын тусламжтайгаар тал бүрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, хууль сахиулах байгууллагууд, түүний субъектуудын асуудлыг төвлөрүүлсэнээр хууль амьдралд харвцангуй хүндрэл бэрхшээл багатайгаар хэрэгжиж байна. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн судлах зүйлийн нэг хэсэг болсон эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл, журмын тухай ойлголт, онцлог шинж, түүний эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн уламжлал, хэрэгжилт, өнөөгийн байдал болон боловсронгуй болгох арга зам гэх мэт асуудал нь онолын хийгээд хууль хэрэглэх пракгикг анхаарал татсан чухал сэдэв юм.
# эрүүгийн хэрэг# журам# эрх зүй