Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хөдлөх эд хөрөнгийн хохиролыг тооцох үнэлгээний зарим асуудал

М.Гансүх

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хөдлөх эд хөрөнгийн хохиролыг тооцох үнэлгээний зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрүүгийн эрхийн нэг гол зорилго бол гэмт хэргийн улмаас учрсан хохиролыг барагдуулах явдал юм. Уг зорилгыг хангах ажиллагааны хүрээнд хийгдэж буй ажллагаануудын дундаас хохиролын үнэлгээний асуудал хамгийн ихээр анхаарал татаж байх бөгөөд анхаарал татах үндэслэл нь ижил төсөөтөй нэг үйлдлийг хоёр өөр газар нутагт үйлдсэн тохиолдолд түүнийг үнэлэх үнэлгээ харилцан адилгүй тогтоогдож байгаа асуудал юм.
# эд хөрөнгө# үнэлгээ# эрх зүй