Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал

Н.Оюунчимэг

Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
ЭБША-ны шүүхийн өмнөх шатанд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн нотолгооны зүйлийн хүрээг тодорхойлох, улмаар нотлох ажиллагааны явцад тулгамдаж буй асуудлуудыг нээн илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажил чиглэгдсэн болно.
# гэмт хэрэг# эрх зүй