Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Н.Отгонцэцэг

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс хүний эрх чөлөөг хамгаалсан 20 гаруй гэрээ, конвенцод нэгдэн орсон бөгөөд эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтыг хангах үүднэзс Монгол улсын Үндсэн хууль, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний агуулгад нийцүүлэн эрх зүйн шинэтгэлийг хийсээр ирсэн билээ.
# эрх зүй# цагдан хорих