Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог

Ё.Гантулга

Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог

Гишүүнчлэл

?
Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинжийг эрх зүйн уламжлал судлал, тухайн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжүүдэд судалгаа дүгнэлт хийх, гадаад орнуудын эрүүгийн хууль тогтоомжид заагдсан энэ төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг судлах, Монгол Улсын эрүүгийн хуульд заагдсан ижил төстэй гэмт хэргийг судлан гаргахыг зорьсон болно.
# эд хөрөнгө# эрх зүй# хууль