Баривчлах, цагдан хорих ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хангах арга зам

Т.Дэлгэрсайхан

Баривчлах, цагдан хорих ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хангах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Хууль дүрэм журмын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, хүний эрхийн байгууллагууд, болон хууль хяналтын байгууллагуудын мэдээ тайлан судалгаанаас харахад сэжигтнээр баривчлах, тэдэнд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ хэрэглэх тоон үзүулэлт жилээс жилд өсөх хандлагатай болсон ба хүнийг гэмт хэрэгт сэжиглэж, хойшлуулашгүйгээр баривчлах болон баривчлах ажиллагаа явуулж буй хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудын зарим хариуцлагагүй хайнга байдлаас болж хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрх нь зөрчигдөж байгаа тохиолдол байгааг дурьдаж энэ асуудлаас гарах хууль эрх зүйн орчин, хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэлийг боловсронгуй болгох асуудлыг онол прагтикийн хувьд судлах шаардлагатай болсон байна.
# эрх зүй# эрх чөлөө# хууль