Архивын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал
(1)

Д.Алтанзул

Архивын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Архивын баримт бичгийн нөхөн бүрдүүлэлт, баяжилт нь Архивын тухай хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхийг судпах, үр дагаварыг тодорхойлоход чиглэгдсэн судалгаа юм.
# эрх зүй# хууль