Албадан ажил хийлгэх ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

М.Ганчимэг

Албадан ажил хийлгэх ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Манай эруугийн хууль тогтоомжид тусгалаа олоод нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн бөгөөд энэ ялыг эдлүүлэх, хэрэглэх, ажиллагаа түүнд тавих хяналт, зохион байгуулалт, үр дүн, практик хэрэгжилт, ололтой болон дутагдалтай тал, цаашид юун дээр анхаарвал зохих, гадаадын улс орны хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээ конвенцид хэрхэн тусгагдаж өгсөн зэрэг асуудалуудыг сонирхон судлах болсон.
# эрх зүй# хууль