Монгол, Солонгос ард түмний өнгөний бэлгэдлийн харьцуулсан судалгаа

А.Баярсайхан

Монгол, Солонгос ард түмний өнгөний бэлгэдлийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол, Солонгос хоёр орны ард түмний өнгөний бэлгэдлийг судалж, харьцуулах зорилготой6
# өнгө# бэлэгдэл