Үндэсний цахим мэдээллийн хуудас, түүний хөгжлийн чиг хандлага

О.Алтанцэцэг

Үндэсний цахим мэдээллийн хуудас, түүний хөгжлийн чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж буй үндэсний цахим хуудсуудын үйл ажиллагаа болон тэдгээрийн хөгжил хөдөлгөөнийг судлан энэ салбарын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага болон цахим мэдээллийн агуулга, хүртээмжийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.
# мэдээлэл# хөгжил