Мэдээллийн нууцлал ба аюулгүй байдал

Д.Дэлгэрбаяр

Мэдээллийн нууцлал ба аюулгүй байдал

Гишүүнчлэл

?

Encryption гэдэг нь мэдээллийг нэг түлхүүр үгийн хамт алгоритм хэрэглэн анхны хэлбэрийг өөрчилж хувиргах үйл явцыг хэлнэ.

# нууцлал