Их өгөгдлийн шинжилгээний програм боловсруулах нь

Б.Хонгорзул

Их өгөгдлийн шинжилгээний програм боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Дэлхий дахинд боловсруулагдан, хэрэглэгдэж буй нийгмийн сүлжээнээс өгөгдөл олборлон боловсруулдаг програм хангамжуудад ашиглагдсан ойлголт, хэрэгслүүдийг оновчтойгоор ашиглан, өөрийн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх зорилго тавилаа.
# сүлжээ# програм# боловсруулах