И-Оффис системийн үр ашгийн шинжилгээ

Ө.Халиун

И-Оффис системийн үр ашгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
И-Оффис системийг ашигласанаар байгууллагад хэрхэн үр ашгаа өгч байгааг судлахыг зорилоо.
# И-Оффис# шинжилгээ