Их засаг хууль дахь ялын бодлого түүний уламжлал

Ч.Эрдэнэбат

Их засаг хууль дахь ялын бодлого түүний уламжлал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын ялын бодлогод Их засаг хуулийн үзэл санаа өнөөг хүртэл бат бөх хадгалагдаж байгаа нь түүхэн эх сурвалжуудыг дахин нягтлан судлаж судалгааны явцад одоо манай орчинд дахин авч хэрэглэж болохуйц ялын төрөл бий эсэх, зарим нэр томъёог тайлбарлах, оновчтой тохиолдолд практикт эргүүлэн ашиглах талаар судалсан болно.
# их засаг хууль# эрх зүй