Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Баруун умард Хэнтийн жийгээ цохын бүлгэмдлийн онцлог, хамгаалалын асуудал

Б.Тамир

Баруун умард Хэнтийн жийгээ цохын бүлгэмдлийн онцлог, хамгаалалын асуудал

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь Хонин нуга орчмын нутаг дэвсгэрт орших ургамапжнлтын хувьд ялгаа бүхий амьдрах орчны хэлбэрүүднйг шүтэн байрших жийгээ цохын (Coleoptera, Carabidae) бүлгэмдлийн онцлогийг тодорхойлох, эарим төлөөлөгчдийн амьдрах орчныг тоймлон тодорхойлоход оршыно.

# экологи# ан амьтан# хамгаалах