Монгол улсын эрчим хүчний салбарт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Д.Билгүүдэй

Монгол улсын эрчим хүчний салбарт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын эрчим хүчний тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд Цөмийн Эрчим Хүч ямар үүрэг гүйцэтгэж болох талаар судлах.
# эрчим хүч