Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг №16 (09)

Багш нарын илтгэл

Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг №16 (09)

Гишүүнчлэл

?

Эмхэтгэдд орж буй илтгэлүүдийн агуулгаас харахад, үндэсний болон тодорхой салбарын хэмжээнд ядуурал, боловсрол, хууль эрх зүй, эдийн засаг, санхүү зэрэг тулгамдсан олон асуудлыг хөндөн тавьж, шийдвэрлэх боломжит арга замын талаар саналаа дэвшуүлсэн байгаа нь манай сургуулийн эрдэмтэн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн практик ач холбогдлыг илтгэж байгаа юм.

# бизнес# судалгаа # эдийн засаг