Суралцагчдын суралцахуйн үр дүнгийн шинжилгээ

Ц.Батхүү

Суралцагчдын суралцахуйн үр дүнгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн Бизнесийн удирдлага, Менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент хөтөлбөрөөр суралцагчдын суралцахуйн үр дүнгийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох замаар түүнийг цаашид сайжруулах арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.
# суралцагсдын# шинжилгээ