Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөр дэх ёс суртахууны агуулгыг баяжуулах боломжийн судалгаа

Б.Отгонжаргал

Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөр дэх ёс суртахууны агуулгыг баяжуулах боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөрийн ёс суртахууны агуулгыг заахад тулгарч буй зарим асуудлыг илрүүлж, баяжуулах боломжийг тодорхойлох.
# иргэний# боловсрол# судалгаа# ёс суртахуун