Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагсдын мэргэжлийн сурах бичгийн хүрэлцээ хангамжанд хийсэн судалгаа

Б.Сарантуяа

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагсдын мэргэжлийн сурах бичгийн хүрэлцээ хангамжанд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Мэргэжлийн боловсрол сургалтад ашиглагдаж байгаа мэргэжлийн ном сурах бичгийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж. суралцагчийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг судлах, цаашид сурах бичигт зориулсан стандартын зайлшгүй болохыг тодорхойлоход уг судалгааны ажлын зорилго оршино.
# сурах бичиг# судалгаа