Хэлний чадварыг сайжруулахад КИНО ашиглах нь
(2)

Л.Оюунцацрал

Хэлний чадварыг сайжруулахад КИНО ашиглах нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь киногоор англи хэлийг сурах үр дүнтэй аргыг эрэн судалгааны үр дүнд анализ хийн англи хэл сурах болон заах асуудалд санал дэвшүүлэх явдал юм. Судалгааны зорилт нь Англи хэлийг киногоор заах онолын үндсийг судлах, киног ашиглан англи хэл сурах арга

барилын талаар интернет судалгааг авах, монголд киногоор англи хэл зааж байгаа сургалтын төвийн туршлагыг судлах мөн богино хэмжээний киног ангийн сургалтанд турших юм.

# хэл шинжлэл# кино