Монголын эдийн засгийг (Салбар хоорондын тэнцлийн загвар)-аар шинжлэхүй

Б.Ариунгэрэл

Монголын эдийн засгийг (Салбар хоорондын тэнцлийн загвар)-аар шинжлэхүй

Гишүүнчлэл

?

Салбар хоорондын тэнцлийн загвараар нийт салбар тус бүрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг тооцож, хамгийн их ажлын байр бий болгох салбаруудыг тодорхойлохыг зорилоо.

# монгол улс# эдийн засаг