Далд эдийн засаг, түүнийг бууруулах арга зам (Албан бус секторын жишээн дээр)

Д.Цэрмаа

Далд эдийн засаг, түүнийг бууруулах арга зам (Албан бус секторын жишээн дээр)

Гишүүнчлэл

?
Далд эдийн засаг оршин байдаггүй эдийн засаг үгүй бөгөөд тэдгээр нь энгийн шугаман бүтцээс нарийн зохион байгуулалттай болж цар хүрээгээрээ эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах эх үүсвэрийг бий болгодог. Гэхдээ далд эдийн засаг нь зайлшгүй үзэгдэл биш бөгөөд алдаатай төрийн бодлогод үзүүлэх хариу үйлдэл, хангагдаагүй эрэлтийн гүйцээлт болж байдаг зах зээлийн олон талт үзэгдэл юм.
# эдийн засаг# менежмент