Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч макро түвшиний хүчин зүйлс

Л.Гэрэлтуяа

Орон сууцны үнэд нөлөөлөгч макро түвшиний хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, орон сууцны үнэд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлийг илрүүлэхэд чиглэсэн судалгааг хийж, дүгнэлт гарган санал боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# орон сууц# макро# хүчин зүйл