Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал- ТОР20 загварыг боловсруулах нь

О.Баясгалан

Монголын хөрөнгийн зах зээл ба макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хоорондын хамаарал- ТОР20 загварыг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Үнэт цаасны зах зээлийн үнэ буюу ТОР-20 индексийг Макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр загварчлан, индекс болон үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг үнэлэхэд чиглэгдэнэ
# хөрөнгө# зах зээл# эдийн засаг