Монгол улсын валютын нөөцийн өнөөгийн байдал ба нөөцийг нэмэгдүүлэх боломж

Б.Баян-Од

Монгол улсын валютын нөөцийн өнөөгийн байдал ба нөөцийг нэмэгдүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хүчин зүйлүүдийн тоон өгөгдлийг цуглуулан эконометрикийн арга, регрессийн шинжилгээний аргаар нөлөөллийг тодорхойлж цаашид нэмэгдүүлэх боломжид эмпирик дүгнэлт өгөхөд оршино.
# Монгол улс# валют