Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтанд макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөө

М.Оюумаа

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтанд макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөө

Гишүүнчлэл

?

ГШХО-тай компаниуд олноор байгуулагдаж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх нь шууд болон дам байдлаар эдийн засгийн өсөлтөд нөлөө ирүүлнэ гэж макро эдийн засгийн онолд авч үздэг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл нь инфляцийн түвшнн, валютын ханш, имлорт, экспорт, хүүгийн түвшин, тээврийн зардал зэрэг нь ихээхэн нөлөөлдөг. Иймээс энэхүү хүчин зүйлсийн нөлөөллийг нарийвчлан тогтооход энэ ажлын эорилго оршино.

# эдийн засаг# гадаадын хөрөнгө оруулалт