Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Ж.Төгсбилэг

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний онол арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын зорилго нь банкны баигууллагын ашигт нөлөөлөх хүчин зүйл, ашигт ажиллагааны байдлыг судалж, дүгнэлт хиихэд оршино.
# санхүү# тайлан