Монгол улсын эдийн засаг дахь Голланд өвчний шинж

Г.Даваа-Очир

Монгол улсын эдийн засаг дахь Голланд өвчний шинж

Гишүүнчлэл

?
Манай улсал голланд өвчний илрэл ямар түвшинд байгаа болон ямар арга хэмжээ авахыг эконометрик загвараар үнэлж дүгнэхэд оршино.
# эдийн засаг# голланд