Бүтээмж үр ашгийн үзүүлэлт болох нь

Э.Золзаяа

Бүтээмж үр ашгийн үзүүлэлт болох нь

Гишүүнчлэл

?

Бүтээмж нь аливаа эдийн засгийн системийн үйл ажиллагааны үр ашгийн интеграл үзүүлэлт ба тухайн системийн бүх төрлийн нөөц тухайлбал хөдөлмөр, капитал, материал, мэдээлэл, цаг хугацаа, менежерийн ур чадвар зэргийн ашиглалтын байдлыг илэрхийлдэг.

# бүтээмж