Валютын ханшийн хэлбэлзлийг шинжлэхүй

М.Нямдулам

Валютын ханшийн хэлбэлзлийг шинжлэхүй

Гишүүнчлэл

?
Төгрөгтэй харьцах ханшийн хэлбэлзэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийн өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилготой.
# валют# ханш