Үнэт цаасны өгөөжийг олон хүчин зүйлийн загвараар үнэлэх нь

А.Хосбаяр

Үнэт цаасны өгөөжийг олон хүчин зүйлийн загвараар үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын хөрөнгийн биржүүдэд болон Монгол улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй уул уурхайн компаниудаар багцын онолын загварыг ашиглан оновчтой багц бүрдүүлж, хөрөнгийн үнэлгээний загвар болон Фама Френчийн загвараар хүлээгдэж буй өгөөжийг үнэлэхэд аль нь оновчтой байхыг тодорхойлохыг зорьсон.
# үнэт цаас# хүчин зүйл