Монгол банкны бие даасан хараат бус байдлын судалгаа

Б.Гүнжлхам

Монгол банкны бие даасан хараат бус байдлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Төв банкны бие даасан байдлын талаарх онолын болон судлаачдын үзэл баримтлал, олон улсын харьцуулан судалсны үндсэн дээр Монгол банкны бие даасан байдлын түвшинд үнэлгээ өгч, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино.
# монгол банк# хараат бус