Банкны зээлийн эрсдлийн үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Ч.Мөнх-Эрдэнэ

Банкны зээлийн эрсдлийн үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Монголын банкны зээлийн эрсдэлийн үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалснаар чанаргүй зээлийг бууруулах арга замыг тодорхойлох.

# математик