Өрхийн орлого хэрэглээний бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Д.Төрмөнх

Өрхийн орлого хэрэглээний бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
2000-2010 оны хугацаанд монгол улсын өрхийн орлого хэрэглээ, хуримтлал түуний бүтэц, чиг хандлагыг тодорхойлох шаардлага гарч ирсэн ба өрхийн орлого хэрэглээнд гарч байгаа өөрчлөлтэй уялдан орлогоо хуримтлуулах боломж хэрхэн бүрдэж байгааг нээн илрүүлэх үүднээс Өрхийн орлого хэрэглээний бүтцэд гарч байгаа өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа сэдвийг сонгон судалсан болно.
# өрхийн орлого# хэрэглээ