Монгол улс дахь ядуурал, бууруулах асуудлын судалгаа дүн шинжилгээ

Э.Ариунзул

Монгол улс дахь ядуурал, бууруулах асуудлын судалгаа дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын ядуурлын нөхцөл байдлыг судлах, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын ядууралтай тэмцэх асуудлын хэрэгжилтийн үйл явцад дүн шинжилгээ хийх, болон ядуурлыг бууруулах гол арга замуудын нэг нь дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх явдал болохыг харуулахад оршино.
# Монгол улс# ядуурал