Ипотекийн зээл, валютын ханш тогтоогч хүчин зүйлүүдийн хамаарал

Д.Нандин-Эрдэнэ

Ипотекийн зээл, валютын ханш тогтоогч хүчин зүйлүүдийн хамаарал

Гишүүнчлэл

?
Иргэд болон ипотекийн зээлд валютын ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйл хэрхэн нөлөөлдөг түүний холбоо хамаарлыг судлахыг зорьсон билээ.
# зээл# ипотекийн зээл