Татвар хураах эрх зүйн орчинг сайжруулах арга зам

Ц.Отгонцэцэг

Татвар хураах эрх зүйн орчинг сайжруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Улс орны үндэсний аюулгүй байдал ,хүний эрх ,эрх чөлөөг хангахад нөлөөллөх чухал хүчин зүйлийн нэг нь татвар ,түүний хураалтыг оновчтой шударга зохицуулалт юм. Уг сэдвийг шинэлэгтал нь татвар хураалалтын зохицуулалтыг зөв, шударга шийдвэрлэхийн тулд онолын асуудлыг гадаад улсын туршлагатай харьцуулж үндэсний онцлогт нийцүүлж судалгааны хүрээнд оновчтой шийдвэрлэхийг зорьж зохих ёсоор хангасан ажил юм.
# татвар хураалт# татвар төлөлт# эрх зүй