Хөрөнгийн дахин үнэлгээ түүнийг татварын зорилгоор бүртгэж тайлагнах нь

Г.Ганзаяа

Хөрөнгийн дахин үнэлгээ түүнийг татварын зорилгоор бүртгэж тайлагнах нь

Гишүүнчлэл

?
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүүг НББОУС, татварын зорилгоор бүртгэж тайлагнаж бодит өнөөгийн байдлыг судлах, боломжийн хувилбарыг боловсруулахад оршино.
# татвар# хөрөнгө# тайлан