Жуулчны баазуудын эрчим хүчний асуудлыг сайжруулах боломж

Б.Эрдэнэбуян

Жуулчны баазуудын эрчим хүчний асуудлыг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол оронд үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазуудьш эрчим хүч ашиглалтын өнөөгийн байдлыг судлан, цаашид тухайн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломж байгааг илрүүлэн гаргаж ирэхэд чиглэгдсэн.
# жуулчны бааз# эрчим хүч