Эрдэнэ зуу музей орчмын нутгийн иргэдийн үйлчилгээг үр ашигтай зохион байгуулах нь

Х.Ербулан

Эрдэнэ зуу музей орчмын нутгийн иргэдийн үйлчилгээг үр ашигтай зохион байгуулах нь

Гишүүнчлэл

?
Эрдэнэ зуу музейн орчмын үйлчилгээ эрхэлдэг нутгийн иргэдийн үзүүлж буй үйлчилгээг боловсронгуй болгох.
# музей# эрдэнэ зуу