Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн зарим асуудал

М.Болоршагай

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг УСНББОУС 16, 17-д нийцүүлэх талаар санал боловсруулах, үндсэн хөрөнгийн өртгийг хөрөнгийн бүрдэл хэсгүүдэд хуваарилан бүртгэж практик хэрэглээнд ашиглах хэрэгцээ шаардлагад дүгнэлт өгч санал дэвшүүлэх, үндсэн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн тооцолтыг боловсронгуй болгох арга зүйг судлахад оршино.
# үндсэн хөрөнгө# асуудал