Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Д.Оюунчимэг

Түүвэр судалгаа, түүвэрлэх арга, түүвэрлэлтийн дундаж алдаа, хязгаарын алдаа, түүний хэрэглэх нөхцлүүд

Гишүүнчлэл

?
Тооцоолох техник эрчимтэй хөгжиж байгаа нь статистикийн аргуудыг ашиглан боловсруулалт хийх таатай боломжийг олгож байна.
# түүвэр# судалгаа