Монгол улсад интернэт бизнесийг хөгжүүлэх нь

Б.Содномбалжир

Монгол улсад интернэт бизнесийг хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсын интернет бизнесийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлохыг зорьсон.
# монгол# интернэт