Кластерын менежментийг нэвтрүүлэх боломж

Ж.Чиншиа

Кластерын менежментийг нэвтрүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Дипломын ажлын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын зорилго нь ноос, ноолуурын салбарын кластерыг байгуулан хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, нөөц боломж байгаа эсэх кластерыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл саналыг өгөх явдал байв.
# кластер# менежмент