Хөгжлийн албан ёсны тусламж, түүний орчинд хийсэн дүн шинжилгээ

Б.Сарангэрэл

Хөгжлийн албан ёсны тусламж, түүний орчинд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дахь хөгжлийн албан ёсны тусламж, түүний орчинд дүн шинжилгээ хийж тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлон гаргасанаар тэдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх болон ХАЁТ-н хэрэгжилтийг илүү боловсронгуй болгоход дөхөм үзүүлэх санал зөвлөмжүүдийг дэвшүүлэхэд оршино.
# албан ёсны# хөгжил