Брэнд хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

З.Мөнгөнтуяа

Брэнд хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Говь ХК-ны “Organic” брэнд хэрэглэгчдийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг шинжлэхэд тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг тодорхойлох үндсэн зорилготой ба судалгааны ажлын дараах зорилтуудтай.
# бренд# хэрэглэгч# худалдан авалт